Unaniem aangenomen motie: van frictiekosten naar 'van werk-naar-werk!'

Motie VVD unaniem aangenomen: in plaats van het betalen van afkoopsommen moet de gemeente Overbetuwe 2 boventallige medewerkers van Scalabor in dienst nemen'. Dat vindt de VVD het goede voorbeeld geven bij 'het begeleiden van werk naar werk'.

 Overwegende dat:

 Voor de raadsvergadering van 4 december 2017 de “Zienswijze Transitie Scalabor” geagendeerd staat.

  1. In deze zienswijze wordt aangegeven dat de gemeente Overbetuwe verheugd is dat de SW-medewerkers van nu nog Presikhaaf Bedrijven door de oprichting van Werkbedrijf Scalabor BV per 1 januari 2018 een nieuwe toekomst wordt geboden, indien alle gemeenten de SW diensten afnemen van Scalabor.

  2. Bij de overdracht de frictiekosten voorlopig zijn geprognosticeerd op € 11.101.000,-  en het aandeel voor de gemeente Overbetuwe op € 737.106,-

  3. Deze frictiekosten voor een belangrijk deel (circa € 6.500.000,-) veroorzaakt worden door kosten van medewerkers, niet zijnde SW-medewerkers, die bij de overgang van Presikhaaf Bedrijven naar Scalabor als boventallig worden aangemerkt.

  4. Deze frictiekosten sterk beperkt kunnen worden indien iedere deelnemende gemeente voor haar aandeel in de kosten deze medewerkers op basis van het principe van werk-naar-werk overneemt op de gemeentelijke loonlijst.

  5. Het totaal aantal boventallige medewerkers bedraagt naar huidige raming 30 fte. Dit leidt voor de gemeente Overbetuwe tot een overdracht van afgerond 2 fte.

  6. Het gelet op de reeds met deze medewerkers gevoerde gesprekken in goed overleg tussen Scalabor en gemeenten mogelijk moet zijn voor deze medewerkers per gemeente een passende werkplek te vinden.

  7. De gemeente hier laat zien werk van werk-naar-werk te maken.

Vraagt het college om:

Bij de besluitvorming van het Algemeen Bestuur van Presikhaaf Bedrijven op 22 december 2017 als relevant bespreekpunt in te brengen de geprognosticeerde te verrekenen frictiekosten aanzienlijk te verlagen en zo mogelijk op € 0,- te stellen door in gesprek met de deelnemende gemeenten aan de WGR Presikhaaf Bedrijven naar rato van deelname boventallig regulier personeel van de loonlijst van Presikhaaf Bedrijven over te hevelen naar de loonlijst van de deelnemende gemeenten.

Indien niet alle gemeenten bereid blijken deze werk-naar-werk optie te omarmen ruimte te creëren voor die gemeenten die dit wel willen, waaronder de gemeente Overbetuwe.