Kadernota 2019 - Inbreng VVD Overbetuwe

Overbetuwe waar het goed leven is, dat is de slogan waarmee we als VVD de verkiezingen zijn ingegaan. Het is zowel een constatering als een stevige ambitie. Als VVD willen we dat we als Overbetuwe excelleren, dat we de meest inwoner-vriendelijkste gemeente zijn. Niet alleen nu, maar voor de lange termijn. Nu schijnt de zon en nu moeten we niet alleen het dak repareren maak ook isoleren. Niet wachten tot het regent – niet wachten tot de volgende crisis. Wij zijn blij met de extra steun van de inwoners die we als VVD bij de verkiezingen hebben gekregen. De nieuwe fractie is vol enthousiasme van start gegaan en ik ben erg blij met de nieuwe fractie en trots fractievoorzitter te mogen zijn. De ambities van de VVD vinden we goed terug in het coalitieprogramma en de kadernota. Wij steunen het nieuwe college dan ook van harte en wensen hen veel succes bij het waarmaken van de hoge verwachtingen. Na de formatie keken we hals reikend uit naar de Kadernota. We beseffen ons dat de tijd tot de totstandkoming van de kadernota erg kort was om de ambities uit het coalitieprogramma te vertalen in concrete en inhoudelijk uitgewerkte plannen. De Kadernota kent dan ook nog de nodige open eindjes en nog uit te werken plannen. Graag zien we dat het college dit verder uitwerkt en om die reden hebben we het amendement dat vraagt om een uitvoeringsprogramma mede ingediend en kiezen we ervoor om nu niet op detail op afzonderlijke onderdelen in te gaan. We hebben enige moeite met motie en amendementen die met ad-hoc invulling komen, zonder goede onderbouwing.

Kadernota - Inhoudelijk

We hebben onze vragen gesteld. Dank voor de beantwoording en alle waardering voor de ambtelijke organisatie die in staat is gebleken de hoos aan vragen te beantwoorden. Enkele voor de VVD belangrijke punten: 

·     Economie– We zijn benieuwd naar de aanpak van het college hoe tot de economische visie te komen. Vraag aan de portefeuillehouder of hij daar al iets over meer over kan zeggen?

·     Duurzaamheid– Het is nu tijd om te gaan doen! Te lang is gesproken over plannen. Nu moet er uitvoering worden gegeven aan de Routekaart Duurzaam Overbetuwe en moet de gemeente de regie pakken. Wij zien duurzaamheid ook als een kans. Investeren in duurzaamheid draagt bij aan de innovatie en de economische ontwikkeling.

·     Uitvoering van plannen– Plannen die al veel te lang in de pijplijn zitten, zoals woningbouw, MFC’s, Dorpskernen, sport en cultuur zien we graag concreet uitgewerkt terug in de begroting en uitvoeringsprogramma. Wij maken ons hard door realisatie van die plannen in deze periode.

·     Veilige fietspaden– Er moet wat ons betreft uitvoeren worden gegeven aan het fietsplan. Verder steunen wij de motie voor een fietspad langs de Linge. 

·     Goede bereikbaarheid– Naast veilige fietspaden is voor ons bereikbaarheid met de auto en slimme vormen van OV belangrijk. We kijken uit naar de uitwerking van het coalitieprogramma op dit punt. 

·     Railterminal– Als gemeente moeten we de eerder gemaakte afspraken en toezeggingen aan de inwoners nakomen. Daarom zijn wij niet alleen voor de juiste volgorde in de infra, zoals in een motie wordt aangegeven, maar bijvoorbeeld ook voor de juiste volgorde ten aanzien van de landschappelijke inpassing.

·     Sociaal domein– Hier moet nog veel gebeuren. We vertrouwen dat het college hier een Liberale invulling aan geeft. Dat wil zeggen: gelijke kansen voor iedereen, gebruik makend van kennis en kracht van partners en samenleving, alle kinderen mogen meedoen, doelgericht en binnen budgetten.

 

Op twee punten willen we de Kadernota graag aanvullen, zie onze amendementen A1 en A2.

·     Doelgericht Handhaving. Goed dat er extra materieel en capaciteit beschikbaar komt voor handhaving. Zoals in de campagne gezegd was dat in onze ogen ook echt nodig. Wij willen die extra capaciteit graag doelgericht inzetten voor die overtredingen die tot ergernis en overlast bij onze inwoners leidt.

·     Groenonderhoud en openbare ruimte op niveau.We hebben ons sterk gemaakt voor verbetering van het groenonderhoud en de openbare ruimte. Het staat in het coalitieprogramma en moet nu ook een plek in de kadernota krijgen. Wij vragen om het niveau terug te brengen tot het hogere niveau van voor de bezuinigingen van enkele jaren geleden. 

 


Randvoorwaarden

Met het coalitieprogramma en de kadernota hebben we een goede basis. Een goede bestuurlijke organisatie is vereist om de ambities waar te maken. Als raad en college moeten we ons werk goed doen, goed samenwerken en burgerparticipatie versterken. Als VVD zijn we hier direct mee aan de gang gegaan, :

·     Onze motie van 24 april over optimalisering van de samenwerking tussen Raad en college heeft geleid tot het rapport van Berenschot. Donderdag behandelen we de resultaten. Wij zijn erg blij met de brede steun voor dit initiatief en we hechten veel waarde aan de aanbevelingen.

·     Onze motie van 29 mei heeft geleid tot de werkgroep Vergaderstructuur. Voor deze werkgroep is een belangrijke rol weggelegd om ons als raad te helpen ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen en om de aanbevelingen uit het Nazorgrapport van de Rekenkamer opvolging te geven.

·     We zetten stevig in Burgerparticipatie. In september staat de nieuwe Interactiewijzer op de agenda en bespreken we als raad hoe we de inwoners optimaal kunnen betrekken.

 

Allemaal belangrijke randvoorwaarden, waarmee we momenteel stappen zetten. Toch zijn we er daar nog niet. De VVD staat zoals u weet voor een kleine overheid en een degelijk financieel beheer. Minder ambtenaren en een oplopende algemene reserve zijn voor ons echter nooit een doel op zichzelf. Het gaat erom dat we onze ambities waar kunnen maken en kwaliteit leveren aan onze inwoners en ondernemers.

 

Daarvoor hebben we een ambtelijke organisatie nodig die goed is toegerust en is ingericht om de grote uitdaging waar ze voor staat goed uit te voeren. De VVD maakt zich hier zorgen over en vraagt het college in de Motie M1 hoe zij de situatie beschouwd.

 

Het is nadrukkelijk geen kritiek op individuele ambtenaren, maar wel de politieke vraag of wij hen in staat stellen om de hoge verwachtingen die wij stellen waar te maken. Het gaat om goed werkgeverschap.  Nu er een nieuw college is en er nieuwe ambities liggen is het een goed moment om het college te vragen of en zo ja welke acties nodig zijn om te waarborgen dat de organisatie goed is toegerust om de grote taken uit te kunnen voeren.

 

We vragen om een personeelsplan, inclusief de vraag of hiervoor aanvullend budget nodig is.  Het is in Overbetuwe niet gebruikelijk dat de politiek over de ambtelijke organisatie spreekt. Wij zien daar nu wel aanleiding toe. De motie is bedoeld om ons als raad in staat te stellen de juiste afwegingen te kunnen maken en als raad de kaders te kunnen stellen.

 

Kortom:

·   We staan er in Overbetuwe goed voor.

·   Het coalitieprogramma en de Kadernota zijn een goede basis om de ambities van de VVD te verwezenlijken.

·   Verdere uitwerking in een Uitvoeringsprogramma is echter hard nodig.

·   We vragen extra aandacht voor doelgericht handhaven en groenvoorziening.

·   Naast de inhoud kijken we ook naar de randvoorwaarden om tot een goede uitvoering te komen

·   Mede op VVD initiatief zijn we volop bezig met processen raad, samenwerking met college en burgerparticipatie

·   Wij maken ons zorgen om de ambtelijke organisatie en vragen wat nodig is om de organisatie zodanig uit te rusten dat uitvoering van de ambities optimaal gewaarborgd is.